П'ятниця, 01 лютого 2019 03:00

Порядок оформлення дипломної роботи

Оцініть матеріал!
(4 голосів)

Розглянуто та затверджено                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ:

на засіданні м/о                                                                                                                                    директор РПЛ

викладачів спецдисциплин                                                                                                     ___________Колобов О.С.

Протокол №______від__________

_____________________________

Порядок оформлення

дипломної роботи

та порядок підготовки до захисту

РПЛ

І. Порядок оформлення дипломної роботи

         Оформлення дипломної роботи – є одним із показників якості знань учнів. Це заключний етап навчального процесу.

         Текст дипломної роботи набирають на комп’ютері з одного боку листа формату А4.

         Об’єм дипломної роботи до 15-20 сторінок, без списку використаної літератури.

         Текст необхідно набирати, залишаючи поля: зверху, знизу, з лівого боку – 25мм, з правого боку – 10мм. Абзац починати з 5 знака. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, між строковий інтервал – 1,5.

         Заголовки частин роботи: «ЗМІСТ», «ВВЕДЕННЯ», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВОК», «СПИСОК ЛІТРАТУРИ» набирають заглавними буквами симетрично тексту.

         Заголовки підрозділів набирають з абзацу прописними буквами (крім першої – вона заглавна). Крапка наприкінці заголовків не ставиться. Якщо заголовок з кількох речень, їх розділяють крапкою.

         Відстань між заголовкам частин та підрозділів складає 2-3 інтервали.

         Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

         Дипломна робота починається з титульного листа (см. Додатки).

ІІ. Нумерація

         Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, таблиць ставиться арабськими цифрами без знаку №.

         Першою сторінкою роботи є сторінка, яка входить до загальної нумерації сторінок, але номер 1 не ставиться. Введення, висновок, список літератури не нумерують.

         Номер розділу ставити після слова «РОЗДІЛ», після крапка не ставиться; «РОДІЛ 1»

         Підрозділи нумерують у межах кожного розділу; «1.1. Порядок обслуговування стрічкового конвеєру».

         Малюнки нумеруються так: номер розділу та номер малюнку, «Мал.. 1.3.» Номер, назва малюнку ставиться під ним.

         Таблиці нумерують у межах розділу. Праворуч зверху над заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця 1.2» - перша цифра номер розділу, друга – номер таблиці. Назву граф у таблиці пишуть з великої літери, під назви – з маленької. Висота рядів не менш 8мм.

ІІІ. Список літератури

         Джерела інформації розміщаються списком у алфавітному порядку прізвищ авторів (якщо авторів кілька, то по прізвищу перших), а також назви робот. До складу включають Інтернет-сайти, якщо їх використовували у роботі.

ІV. Підготовка дипломної роботи до захисту

         До захисту роботу необхідно перечитати та скласти анотацію: тема, назва розділів, короткий зміст.

         На останній сторінці робота підписується автором.

         Зшита робота надається керівнику на перевірку за 5-10 днів до захисту.

         До роботи додається лист для рецензії.

Приклад рецензії.

Рецензія

На дипломну роботу уч-ся ______групи_____ Родинського професійного ліцею

____________________________________________________________________

                                          (П.І.Б. уч-ся)

Тема ________________________________________________________________

____________________________________________________________________

  • Актуальність теми;
  • Стисла характеристика роботи учня по розділам;
  • Позитивні моменти та недоліки роботи;
  • Якість оформлення роботи;
  • Оцінка

Рецензент

____________________________________________________________________

     Посада                               підпис                                                   П.І.Б.

«_____» ___________ 201_р.

 

 

Зразок оформлення титульного аркуша

зразок

Прочитано 1177 разів